Alain & Michon – Cycle for Plan

In Photography
Scroll this

FOTOSHOOT № 10

Alain en Michon gaan in juli  naar Zambia om daar 600km te fietsen in 7 dagen tijd. 


Cycle for Plan

Alain en Michon gaan fietsen in Zambia voor het goede doel, Cycle for Plan. Daarvoor gaan ze samen €8.000 ophalen. Zoals je kunt zien hebben wij foto’s gemaakt op een koude winterdag. De omstandigheden in Zambia zullen net iets anders zijn, maar dat weerhield ze er niet van om zich dik aan te kleden en achter onze camera aan te fietsen. Ralph zat namelijk fijn, warm, in de kofferbak!

Hieronder leggen ze uit waarom ze dit avontuur aangaan en hoe ze dit gaan aanpakken:

We gaan Om te strijden tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Alain en Michon by eighty8things

Voor ons is het doodnormaal dat we onze eigen partner kunnen kiezen. Wij hebben alle mogelijkheden om over onze eigen toekomst te beslissen!

Maar voor 14 miljoen meisjes per jaar over de hele wereld is dit niet het geval: zij worden uitgehuwelijkt, vaak aan vreemde mannen, met alle gevolgen van dien. Zij zijn meestal slachtoffer van huiselijk geweld en krijgen kinderen op te jonge leeftijd. Vaak zijn meisjes niet ouder dan 12 jaar!

Een kindhuwelijk vernielt in één klap een onbezorgde jeugd én de toekomst van deze meisjes. Ze krijgen niet de mogelijkheid naar school te gaan. Daarmee zijn hun kansen op betaald werk meestal verkeken en blijven ze levenslang afhankelijk. Een opleiding is een betere garantie voor een baan, voldoende inkomsten en zelfstandigheid. Per dag worden er wereldwijd 39.000 meisjes uitgehuwelijkt. Per jaar sterven er 50.000 tijdens de zwangerschap, omdat hun lichaam er niet klaar voor is. Dit is ontzettend veel en daarom willen wij ons, samen met Plan Nederland, inzetten voor deze meisjes en gaan we dus 600 km fietsen door Zambia.

Wat gebeurt er met het geld?
De donaties gaan volledig naar Plan Nederland en worden ingezet voor projecten tegen kindhuwelijken. Van de €4.000,- p.p. wordt er €1.000,- gebruikt om de gemeenschap van een sponsorkind te verbeteren. Plan komt op voor het recht van meisjes om zelf over hun toekomst te beslissen. Gemeenschappen zetten met hulp van Plan beschermingssystemen voor kinderen op. Ook voert Plan samen met de Zambiaanse overheid een landelijke campagne tegen kindhuwelijken.

Wordt jullie reis er ook van betaald?
Nee, onze reiskosten worden door onszelf betaald en staan volledig los van het sponsorgeld.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen?
We wilden dit jaar al naar Afrika gaan en tijdens het zoeken naar bestemmingen, kwamen we dit tegen. Na 2 jaar in ontwikkelingslanden op vakantie te zijn geweest, dachten we allebei: dit is een kans om ook iets terug te doen voor de gemeenschap. Het is een fysieke en mentale uitdaging die wij beiden wilden aangaan. Bovendien is het al lang een wens van Michon om ontwikkelingshulp te doen. 1+1 = 2 en dus hebben wij ons, zonder lang na te denken, ingeschreven. Waar wij ook naar uitkijken is het feit dat we onze “sponsorkinderen” gaan ontmoeten en de projecten van Plan Nederland bezoeken.

600km in 7 dagen tijd: dat valt toch best mee?
Voor getrainde fietser misschien wel, maar wij zijn beiden beginnend fietser.
Bovendien zijn de omstandigheden in Zambia anders dan hier: veel onverharde wegen, hitte en lange afstanden.

Fotografie: Eighty8things

Wil je Alain en Michon ook sponsoren? Zie hieronder de links en mogelijkheden.

Meer informatie:
www.alainenmichoncycleforplan.nl
www.plannederland.nl/resultaten/land/zambia

1

 


English 

Cycle for Plan

Alain and Michon are preparing for a cycling trip in Zambia for charity, Cycle Plan. They have to collect €8.000. We made some photos of them on a cold winterday. However, the conditions in Zambia will be slightly different. But fortunately for us they put on some warm clothes and got in front of the camera. Ralph was fine because he got to sit in a hot trunk!

We let them explain why they have opted for this and their approach:

WE ARE DOING THIS TO FIGHT AGAINST CHILD MARRIAGES and teenage pregnancies.

For us it is quite normal we can choose our own partner. We have every opportunity to decide our own future!

But for 14 million girls a year around the world this is not the case: they are married, often with strange men, with all its consequences. They are usually victims of domestic violence and have children at a young age. Often these girls are not older than 12 years!

A child marriage destroys a carefree youth and the future of these girls. They don’t get the opportunity to go to school. Thus their chances of getting a proper job often is misjudged and they remain dependent for life. An education is a better guarantee of a job, adequate income and independence. Per day around 39,000 girls are married worldwide. Per year 50,000 die during pregnancy because their body is not ready. This is a lot, so we, along with Plan Netherlands, are committed to these girls so we are riding 600 km on a bike through Zambia.

What happens to the money?
The donations are entirely for plan Netherlands and used for projects against child marriages. Of the €4.000 p.p., € 1.000 is used to improve the community of a sponsored child. Plan comes up for the rights of these girls to make their own decisions about their future. Plan also works together with the Zambian government on a nationwide campaign against child marriages.

Is your journey also paid?
No, our travel costs are paid by us and are completely independent of the sponsorship money.

How did you come up with the idea to do this?
We wanted to go to Africa this year and while searching for locations, we came across this. After two years going on a holiday in developing countries, we both thought: this is an opportunity to finally give something back to the community. It is a physical and mental challenge that we both wanted to enter. Moreover, it has been a long desire of Michon to do this kind of development. We are looking forward to finally meet our “sponsor children” and visit the projects of Plan Netherlands.

600km in seven days: that’s not so hard?
For trained cyclists might be, but we are both starting cyclist.
Moreover, the conditions in Zambia are different from here: a lot of unpaved roads, heat and long distances.

Photography: Eighty8things

Submit a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *